Hospitals in Taiwan

National Medical Emergency Number: 119

Adventist Hospital ( 台 安 醫 院 )
Office Hrs. Mon-Thurs 08:30-12:00 and 14:00-17:00. Fridays 08:30-12:00.
Tel: (02) 2771-8151
Fax: (02) 2777-5623
424, Ba De Rd. Section 2, Taipei
台 北 市 八 德 路 二 段 424號
Priority Care Center: (02) 2776-2654,51

Armed Forces Sung Shan Hospital
( 國 軍 松 山 醫 院 )
(02) 2764-2151
131 Jian Kang Rd. Taipei City
台 北 市 健 康 路 131號

Cathay General Hospital
( 國 泰 綜 合 醫 院 )
Office Hrs. Mon-Fri 08:30-17:00, Saturdays 08:00-12:00.
(02) 2708-2121
Fax: 2707-4949
280 Jen Ai Rd. Section 4, Taipei
台 北 市 仁 愛 路 4段 280號
VIP Clinic: (02) 2708 2121 x 8220,8221

Cathay General Neihu Hospital
( 國 泰 綜 合 醫 院 內 湖 分 院 )
No 360, Nei Hu Rd Sec 2, Nei Hu, Taipei
台 北 市 內 湖 區 內 湖 路 二 段 360號

Central Clinic & Hospital
( 中 心 診 所 醫 院 )
(02) 2751-0221
Fax: 2752-3317
77 Chung Hsiao East Road, Section 4, Taipei
台 北 市 忠 孝 東 路 4段 77號

Chang Gung Memorial Hospital
( 長 庚 紀 念 醫 院 )
(02) 2713-5211
Fax: 2717-0376
199 Tun Hwa North Rd., Taipei
台 北 市 敦 化 北 路 199號

Cheng Hsin Rehabilitation Medical Center
( 振 興 醫 院 )
(02) 2826-4400
45 Cheng Hsin Rd. Peitou, Taipei
台 北 市 北 投 區 振 興 路 45號

Country Hospital ( 宏 恩 醫 院 )
(02) 2771 3161
61 Jen Ai Road, Sec 4, Taipei City
台 北 市 仁 愛 路 4段 61號

Chung Hsiao Hospital ( 忠 孝 醫 院 )
(02) 2786-1288
68, Tong De Rd., Taipei
台 北 市 南 港 區 同 德 路 68號

Chung Shan Hospital ( 中 山 醫 院 )
(02) 2708- 1166
11 Lane 112 Jen Ai Rd. Section 4, Taipei
台 北 市 仁 愛 路 4段 112巷 11號
(Priority Care Clinic –x 337 whose staff speak English)

Mackay Memorial ( 馬 偕 紀 念 醫 院 )
(02) 2543-3535
Fax: 2543-3642
92 Chung Shan North Rd. Section 2, Taipei
台 北 市 中 山 北 路 二 段 92號

National Taiwan University Hospital
( 台 大 醫 院 )
(02) 2312-3456
Fax: 2383 2677
7 Chungshan S. Rd., Taipei
台 北 市 中 山 南 路 7號

Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital
( 新 光 醫 院 )
(02) 2833-2211
Fax: 2822-1111
95, Wen Chang Rd., Shilin, Taipei
台 北 市 士 林 區 文 昌 路 95號

Taipei Municipal Yangming Hospital
( 陽 明 醫 院 )
(02) 2835-3456
105 Yu Sheng Street, Taipei
台 北 市 士 林 區 雨 聲 路 105號

Taipei Municipal Chung Hsing Hospital
( 台 北 市 立 中 興 醫 院 )
(02) 2552 3234145
Cheng Chou Rd, Taipei
台 北 市 鄭 州 路 145號

Taipei Municipal Jen Ai Hospital
( 台 北 市 立 仁 愛 醫 院 )
(02) 2709 3600
10, Ren Ai Rd Section 4, Taipei
台 北 市 仁 愛 路 4段 10號
http://www.jenai.health.gov.tw

Taipei Municipal Ho Ping Hospital
( 台 北 市 立和 平 醫 院 )
(02) 2388-9595
33, Chung Hwa Rd Sec 2, Taipei
台 北 市 中 華 路 二 段 33號

Taipei Municipal Wan Fang Hospital
( 台 北 市 立 萬 芳 醫 院 )
(02) 2930 7930
No 111, Xing Long Rd Sec 3, Taipei
台 北 市 文 山 區 興 隆 路 三 段 111號

Taipei Veterans General Hospital
( 台 北 榮 民 總 醫 院 )
(02) 2871-2121
201 Shipai Rd., Section 2, Taipei
台 北 市 石 牌 路 2段 201號
三 軍 總 醫 院 附 設 民 眾 診 療 服 務 處
No 325, Cheng Gong Rd Sec 2, Neihu, Taipei
台 北 市 內 湖 區 成 功 路 二 段 325號

TAIPEI COUNTY:
Cardinal Tien Center ( 耕 莘 醫 院 )
(02) 2219-3391
Fax: 2219-1361
362 Chung Cheng Rd, Xin Dian City
台 北 縣 新 店 市 中 正 路 362號

Far Eastern Memorial Hospital (亞 東 紀 念 醫 院 )
(02) 2954-6200
21, Nanya S, Rd. Sec. 2, Panchiao, Taipei County
台 北 縣 板 橋 市 南 雅 南 路 2段 21號

Mackay Memorial (Tamsui Branch)
( 馬 偕 紀 念 醫 院淡 水 分 院 )
02) 2809-4661
Fax: 2809-4679
45 Min Sheng Rd. Chuwei, Tamsui
台 北 縣 淡 水 鎮 竹 圍 民 生 路 45號

Taipei Provincial Hospital (行 政 院 衛 生 署 台 北 醫 院)
(02) 2276-5566
127 Su Yuan Rd. Hsin Chuang City, Taipei County
台 北 縣 新 莊 市 思 源 路 127號

En Chu Kong Hospital
財 團 法 人 恩 主 公 醫 院
(02) 2672-3456
No 399, Fu Xing Rd, San Xia, Taipei County
台 北 縣 三 峽 鎮 復 興 路 399號

TAICHUNG/CHANG HUA:
Changhua Christian Hospital
彰 化 基 督 教 醫 院
(04) 723 8595
135 Nanhsiao St, Changhua
彰 化 市 南 校 街 135號
Er Lin Branch ( 二 林 分 院 )
(04) 896 5155
558, Da Cheng Rd, Er Lin Town, Changhua
彰 化 縣 二 林 鎮 大 成 路 1段 558號
http://www.cch.org.tw

China Medical College Hospital
中 國 醫 藥 學 院 附 設 醫 院
(04) 2205-2121
95 Shue Shi Road, Taichung City
臺 中 市 學 士 路 95號

Chung Shan Medical University Hospital
中 山 醫 學 大 學 附 設 醫 院
(04) 2473 9595
110 Chien Kuo North Road, Section 1, Taichung City
臺 中 市 南 區 建 國 北 路 1段 110號

Show Chwan Memorial Hospital
秀 傳 紀 念 醫 院
(04) 2725-6166
542 Chung Shan Rd. Section 1, Changhua
彰 化 市 中 山 路 1段 542號

Taichung Veterans General Hospital
臺 中 榮 民 總 醫 院
(04) 2359 2525
160, Chung Kang Road Sec 3, Taichung City
臺 中 市 中 港 路 3段 160號

Tahcung Hospital, Dept of Health
行 政 院 衛 生 署 臺 中 醫 院
(04) 2229 4411
199 San Min Road, Section 1, Taichung City
臺 中 市 西 區 三 民 路 1段 199號

KAOHSIUNG:
Chung Ho Memorial Hospital
高 醫 附 設 中 和 醫 院
(07) 312-1101
100 Shi Chuan 1st Rd, Kaohsiung City
高 雄 市 十 全 一 路 100號

Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
高 雄 長 庚 醫 院
(07) 731-7123
123, Da Bei Road, Niao Song Xiang, Kaohsiung County
高 雄 市 鳥 松 鄉 大埤 路 123號

Kaohsiung Municipal Min Sheng Hospital
高 雄 市 立 民 生 醫 院
(07) 751-1131
http://www.kmsh.gov.tw
134, Kai Hsuan 2nd Road, Ling Ya District, Kaohsiung City
高 雄 市 苓 雅 區 凱 旋 二 路 134號

Kaohsiung Veterans Hospital
高 雄 榮 民 總 醫 院
(07) 342-2121
386 Da Chung 1st Rd, Zuo Ying Dist., Kaohsiung City
高 雄 市 左 營 區 大 中 一 路 386號

Yuan’s General Hospital
阮 綜 合 醫 院
(07) 335-1121
162, Cheng Gong 1st Rd, Lin Ya Dist., Kaohsiung City
高 雄 市 苓 雅 區 成 功 一 路 162號
Navy General Hospital
海 軍 醫 院
(07) 581 7121
553 Jun Xiao Road, Kaohsiung City
高 雄 市 軍 校 路 553號

Kaohsiung Hospital
高 雄 市 立 聯 合 醫 院
No 976 Chong Hua 1st Rd, Kaohsiung
高 雄 市 中 華 一 路 976號

Chi Shan Hospital
行 政 院 衛 生 署 旗 山 醫 院
No 60, Chong Xue Rd, Chi Shan Township, Kaohsiung County
旗 山 鎮 中 學 路 60號

Gang Shan Hospital
高 雄 縣 立 崗 山 醫 院
No 12, Shou Tian Rd, Gang Shan Township, Kaohsiung County
崗 山 鎮 壽 天 路 12號

Feng Shan Hospital
高 雄 縣 立 鳳 山 醫 院
No 42, Jing Wu Rd, Feng Shan, Kaohsiung
鳳 山 市 經 武 路 42號

Military Hospital Gang Shan Hospital
國 軍 崗 山 醫 院 附 設 民 眾 診 療 服 務 處
No 1, Da Yi 2nd Rd, Gang Shan Township, Kaohsiung County
崗 山 鎮 大 義 二 路 1號

TAOYUAN / HSINCHU:
Lin Kou Chang Gung Memorial Hospital
林 口 長 庚 紀 念 醫 院
(03) 328-1200
5 Fu Hsing St., Gui Shan xiang, Taoyuan County
桃 園 縣 龜 山 鄉 復 興 街 5號

Min Sheng Hospital
敏 盛 綜 合 醫 院
No 168 Jing Guo Rd, Taoyuan City
桃 園 市 經 國 路 168號

Min Sheng Hospital Da Yuan Branch
敏 盛 綜 合 醫 院 大 園 分 院
No 7, Lane 117, Xin Xing Rd, Da Yuan, Taoyuan County
桃 園 縣 大 園 鄉 新 興 路 117巷 7號

Min Sheng Hospital Long Tan Branch
敏 盛 綜 合 醫 院 龍 潭 分 院
No 168 Zhong Feng Rd, Long Tan, Taoyuan County
桃 園 縣 龍 潭 鄉 中 豐 路 168 號

Taoyuan Hospital
桃 園 醫 院
(03) 369-9721
1492 Chung Shan Rd, Taoyuan City
桃 園 市 中 山 路 1492號

Hsinchu Hospital
新 竹 醫 院
(03) 532-6151
25, Lane 442, Jing Guo Rd Section 1, Hsinchu
新 竹 市 經 國 路 1段 442巷 25號

Mackay Memorial Hospital Hsin Chu Branch
馬 偕 紀 念 醫 院 新 竹 分 院
No 690, Guang Fu Rd Sec 2, E. Dist. Hsin Chu City
新 竹 市 東 區 光 復 路 二 段 690號

Cathay General Hospigal Hsinchu Branch
國 泰 綜 合 醫 院 新 竹 分 院
No 678, Chong Hua Rd Sec 2, E Dist. Hsin Chu City
新 竹 市 東 區 中 華 路 二 段 678號

Zhu Dong Hospital
行 政 院 衛 生 署 竹 東 醫 院
No 52, Zhi Shan Rd, Zhu Dong Township, Hsinchu County
竹 東 鎮 至 善 路 52號

TAINAN:
Chi-Mei Foundation Medical Center
奇 美 醫 學 中 心
(06) 281-2811
http://www.chimei.org.tw

901 Chung Hua Rd, Yung Kang City, Tainan County
台 南 縣 永 康 市 中 華 路 901號

National Cheng Kung University Hospital
成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院
(06) 235-3535

138 Sheng Li Rd, Tainan City
台 南 市 勝 利 路 138號

Tainan Hospital
台 南 市 立 醫 院
No 670 Chong De Rd, Tainan
台 南 市 崇 德 路 670號

Xin Lou Hospital
基 督 長 老 教 會 新 樓 醫 院
No 57, Dong Men Rd Sec 1, Tainan
台 南 市 東 門 路 一 段 57號

CHIA YI:
Chia Yi Christian Hospital
嘉 義 基 督 教 醫 院
(05) 276-5041
539 Chung Hsiao Rd, Chiayi City
嘉 義 市 忠 孝 路 539號
www.cych.org.tw

Chiayi Hospital
嘉 義 醫 院
(05) 310 9090
312 Beigang Rd Chiayi City
嘉 義 市 北 港 路 312號

Tzu Chi Buddhist General Hospital Da Lin Branch
慈 濟 綜 合 醫 院 大 林 分 院
No 2, Min Sheng Rd , Da Lin Township, Chia Yi County
大 林 鎮 民 生 路 2號

Chang Geng Memorial Hospital Chia Yi Branch
長 庚 紀 念 醫 院 嘉 義 分 院
No 6, Jia Pu Rd Section West, Pu Zi, Chiayi County
朴 子 市 嘉 朴 路 西 段 6號

HUALIEN:
Tzu Chi Buddhist General Hospital
慈 濟 醫 院
(03) 856 1825
707, Chung Yang Road Sec 3, Hualien City
花 蓮 市 中 央 路 707號
http://www.tzuchi.com.tw

Mennnonite Christian Hospital
基 督 教 門 諾 會 醫 院
(03) 824 1234
No 44, Min Chuan Road, Hualien City
花 蓮 市 民 權 路 44號
http://www.mch.org.tw/

Hualien Hospital
花 蓮 醫 院
(03) 835 8141
No 600, Chung Cheng Road, Hualien City
花 蓮 市 中 正 路 600號

YILAN
Lo Tung Poh Ai Hospital
羅 東 博 愛 醫 院
(039) 543131
83 South Cheng Street, Lo Tung
宜 蘭 縣 羅 東 鎮 南 昌 街 83號

S.T. Marys Hospital Lo Tung
羅 東 聖 母 醫 院
160 Chung Cheng South Rd, Lo Tung
(039) 544 106
宜 蘭 縣 羅 東 鎮 中 正 南 路 160號

Yi Lan Hospital
宜 蘭 醫 院
(039) 325 192
260 Hsin Ming Rd, Yi Lan
宜 蘭 市 新 民 路 152號

MIAOLI:
Miaoli General Hospital
苗 栗 醫 院
(037) 261 920
747 Wei Kung Road, Miaoli City
苗 栗 市 為 公 路 747號

TAI TUNG:
Taitung Hospital
台 東 醫 院
(089) 324 112
No 1, Wu Chuan Street, Taitung City
台 東 市 五 權 街 1號

Mackay Memorial Hospital Taitung Branch
台 東 馬 偕 醫 院
(089) 310 150
No 1, Lane 303, Chang Sha Street, Taitung City
台 東 市 長 沙 街 303巷 1號

St Mary Hospital
天 主 教 聖 母 醫 院
No 2, Hang Zhou Rd, Taitung
台 東 市 杭 州 路 2號

Taitung Christian Hospital
台 東 基 督 教 醫 院
No 350 Kai Feng St Taitung
台 東 市 開 封 街 350號
Tzu Chi Hospital Guan Shan Branch
慈 濟 關 山 分 院
No 125-5 He Ping Rd Guan Shan Township, Taitung
台 東 縣 關 山 鎮 和 平 路 125-5號

KEELUNG:
Keelung Chang Gung Memorial Hospital
基 隆 長 庚 醫 院
(02) 2431-3131
222 Maichin Rd, Keelung City
基 隆 市 麥 金 路 222號

Keelung General Hospital
基 隆 醫 院
(02) 2424 5119, 2429 2525-9
No 268, Xin Er Road, Keelung
基 隆 市 信 二 路 268 號

Keelung Municipal Hospital
基 隆 市 立 醫 院
(02) 2465 2141
No 282, Dong Xin Road, Keelung
Clinic Branch
(02) 2428 2146
No 6, Lane 2, Yi Er Road, Keelung

PENGHU
Penghu Hospital
澎 湖 醫 院
(06) 926 1151
10 Chung Cheng Road, Ma Gong City, Penghu

PINGTUNG:
Ping Tung Hospital
屏 東 醫 院
No 270 Zu You Rd, Ping Tung City
屏 東 市 自 由 路 270號
Ping Tung Christian Hospital
屏 東 基 督 教 醫 院
No 60 Da Lien Rd, Ping Tung City
屏 東 市 大 連 路 60號

list of World Hospitals